logo

Gedragsregels begeleiders in de sport

EEN VERTROUWENSPERSOON (VCP) ALS AANSPREEKPUNT
Iedereen moet kunnen voetballen in een veilige omgeving. Wanneer jij op jouw voetbalclub gevoelens van onveiligheid ervaart, bijvoorbeeld door ongewenste aanrakingen of opmerkingen, heb jij altijd het recht om ‘nee’ te zeggen. Dat kan een moeilijke stap zijn. Weet daarom dat je voor hulp altijd terecht kan bij een vertrouwenscontactpersoon. De vertrouwenspersoon is er ook voor verenigingen die signalen opvangen van seksuele intimidatie.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?
Een vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt bij situaties van seksuele intimidatie binnen een vereniging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

Voortdurende opmerkingen met een seksueel karakter;
Ongewenste aanrakingen
Aanranding;
Verkrachting;
Seksueel misbruik.
Wanneer iemand dit overkomt, blijft diegene vaak achter met veel vragen en emoties. Een vertrouwenscontactpersoon kan dan helpen door te luisteren. Contact opnemen kan anoniem en informatie wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Een traject met een vertrouwenscontactpersoon ziet er als volgt uit:

De vertrouwenscontactpersoon probeert er samen met een melder achter te komen wat diegene graag zou willen zien gebeuren.
Vanuit een melding informeert de vertrouwenscontactpersoon over mogelijke vervolgstappen.
Daarnaast verzorgt de vertrouwenscontactpersoon de procesbegeleiding en adviseert de betrokken vereniging.
Een vertrouwenscontactpersoon kan een melder ook koppelen aan een vertrouwenspersoon. Het verschil tussen deze twee rollen is dat een vertrouwenscontactpersoon alleen de beginfase van een traject verzorgt. Wil jij graag tijdens het hele proces iemand aan je zijde hebben die je begeleidt en waarbij je kan leunen op kennis van zaken, vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid? Dan kan een vertrouwenspersoon voor de lange termijn deze rol op zich nemen.

Contactmogelijkheden:
Wanneer je (anoniem) melding wil maken van seksuele intimidatie
Vertrouwenscontactpersoon KNVB
vcp@knvb.nl / 06 57 11 45 63

Wanneer je melding wil maken van agressie, discriminatie of machtsmisbruik:

Meldpunt Klachten/Wanordelijkheden | KNVB

Wanneer je buiten de KNVB (anoniem) melding wil maken van grensoverschrijdend gedrag of wanneer je beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag
Centrum Veilige Sport
centrumveiligesport@nocnsf.nl / 0900 202 55 90
Gedragsregels begeleiders in de sport

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter

zich veilig kan voelen.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de

sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te

dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele

Intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige

sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als

seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter

en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch

van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen)

aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk

communicatiemiddel dan ook.

7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en

met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt,

zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te

beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie.

Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt,

is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij

hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de

kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen

financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot

de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door

iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat

niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke

actie(s) ondernemen.

11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de

verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.