logo

Gedragsregels

Binnen RKASV is iedereen gelijk, ongeacht milieu, leeftijd, geloof, huidskleur of nationaliteit.

Als speler van RKASV vertegenwoordig je de club. Laat dit duidelijk naar voren komen, door positief gedrag, positief taalgebruik en een positieve houding. Dit geldt zowel voor trainingen, wedstrijden als alle andere activiteiten georganiseerd door RKASV.

Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen. Tijdens de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van RKASV wordt er geluisterd naar opdrachten en aanwijzingen van de leiders en trainers. Beslissingen van leiders en trainers worden geaccepteerd, zonder in discussie te gaan (in woord of gebaar). Indien er onenigheden zijn, dan kunnen deze na afloop van de training of wedstrijd besproken worden.

Het voetbalseizoen begint in augustus en eindigt in mei. Hier tussen is er meestal in januari een winterstop. Als speler maak je deel uit van een team! Om als team succesvol te zijn, ben je afhankelijk van elkaar, dus zorg ervoor dat je aanwezig bent bij trainingen en wedstrijden. Laat ook in je gedrag, taalgebruik en houding duidelijk naar voren komen dat je samen als team een prestatie wil leveren door saamhorigheid, verantwoordelijkheid voor jezelf en anderen, hulpvaardigheid, nakomen van afspraken en sportiviteit.

Kom op tijd voor trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van RKASV. Verder wordt van je verwacht dat je ook op andere dan je eigen team speelt wanneer hierom wordt verzocht. Bij verhindering is het verplicht je tijdig en van te voren af te melden bij de leider/trainer.

Accepteer de beslissingen van scheids- en grensrechters. Beïnvloed scheids- en grensrechters niet door onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden. Heb respect voor medespelers, tegenstander en leiding.

Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf verliezer bent. Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn. Spreek je medespelers gerust aan op onsportief gedrag.

Douchen na de training is gewenst en na de wedstrijd verplicht. Na de training en wedstrijd dienen de kleedkamer en douche ruimte schoon te worden achtergelaten, dus vegen en zo nodig de trekker door de ruimte(s) halen, dit geldt ook voor uitwedstrijden. Spelers assisteren de leider/trainer bij het verzamelen en opbergen van de gebruikte voetbalmaterialen/faciliteiten. Ga ook op een fatsoenlijke wijze met de accommodatie van de tegenstander om en houd je aan de regels die ter plaatse gelden. Blijf van eigendommen van derden af, richt geen vernielingen of beschadigingen aan en zorg dat kleedlokalen opgeruimd zijn.

Kosten die gemaakt worden voor gele of rode kaarten worden door de spelers zelf betaald, mits anders besloten door de trainer/leider. Bij onenigheid hierover beslist het bestuur.

Ook RKASV is voor het voeren van een goed financieel beleid afhankelijk van inkomsten. (Ouders van) Spelers en overige leden dienen dan ook tijdig de contributie, opgelegde boetes of andere financiële verplichtingen aan RKASV te voldoen.

Alle (ouders van) spelers van RKASV conformeren zich aan de door het bestuur vastgestelde “Gedragscode RKASV”. Het niet voldoen aan deze gedragsregels wordt gezien als wangedrag en het bestuur van RKASV houdt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen bij overtreding!